Lập trình Laravel

Bạn đã học bài 1

Các bài học trong khóa học Lập trình Laravel

1. Lập trình Laravel - Bài 1 Cài đặt và chuẩn bị - 01 Chuẩn bị
2. Lập trình Laravel - Bài 2 Cài đặt và chuẩn bị - 02 software
3. Lập trình Laravel - Bài 3 Cài đặt và chuẩn bị - 03 Vhost
4. Lập trình Laravel - Bài 4 Cài đặt và chuẩn bị - 04 Theme
5. Lập trình Laravel - Bài 5 Khám phá Laravel Phần 1 - Cài đặt Laravel
6. Lập trình Laravel - Bài 6 Khám phá Laravel Phần 1 - route basic 01
7. Lập trình Laravel - Bài 7 Khám phá Laravel Phần 1 - route basic 02
8. Lập trình Laravel - Bài 8 Khám phá Laravel Phần 1 - route basic 03
9. Lập trình Laravel - Bài 9 Khám phá Laravel Phần 1 - config
10. Lập trình Laravel - Bài 10 Khám phá Laravel Phần 2 - Controller
11. Lập trình Laravel - Bài 11 Khám phá Laravel Phần 2 - Controller view
12. Lập trình Laravel - Bài 12 Khám phá Laravel Phần 2 - Params
13. Lập trình Laravel - Bài 13 Khám phá Laravel Phần 2 - Request
14. Lập trình Laravel - Bài 14 Khám phá Laravel Phần 3 - Route name 01
15. Lập trình Laravel - Bài 15 Khám phá Laravel Phần 3 - Route name 02
16. Lập trình Laravel - Bài 16 Khám phá Laravel Phần 3 - Route name 03
17. Lập trình Laravel - Bài 17 Nhúng giao diện cho Backend - extend
18. Lập trình Laravel - Bài 18 Nhúng giao diện cho Backend - load css js
19. Lập trình Laravel - Bài 19 Nhúng giao diện cho Backend - split file
20. Lập trình Laravel - Bài 20 Nhúng giao diện cho Backend - menu link
21. Lập trình Laravel - Bài 21 Xây dựng chức năng lấy danh sách Slider - fix image
22. Lập trình Laravel - Bài 22 Xây dựng chức năng lấy danh sách Slider - database
23. Lập trình Laravel - Bài 23 Xây dựng chức năng lấy danh sách Slider - connect db
24. Lập trình Laravel - Bài 24 Xây dựng chức năng lấy danh sách Slider - init model
25. Lập trình Laravel - Bài 25 Xây dựng chức năng lấy danh sách Slider - all
26. Lập trình Laravel - Bài 26 Xây dựng chức năng lấy danh sách Slider - optimize model
27. Lập trình Laravel - Bài 27 Xây dựng chức năng lấy danh sách Slider - debugbar