Học lập trình online tại zendvn.com

Cài đặt và sử dụng WordPress CMS

Bạn đã học bài 1

Các bài học trong khóa học Cài đặt và sử dụng WordPress CMS

1. Tự học WordPress online - 01 Giới thiệu & cài đặt P1
2. Tự học WordPress online - 01 Giới thiệu & cài đặt P2
3. Tự học WordPress online - 01 Giới thiệu & cài đặt P3
4. Tự học WordPress online - 02 Frontend & Backend
5. Tự học WordPress online - 03 P1 Cấu hình tài khoản Admin
6. Tự học WordPress online - 03 P2 Thiết lập cấu hình website
7. Tự học WordPress online - 03 P3 Thiết lập cấu hình cho writing
8. Tự học WordPress online - 04 P1 - Tạo bài viết mới
9. Tự học WordPress online - 04 P2.1 - Sử dụng công cụ web editor
10. Tự học WordPress online - 04 P2.2 - Sử dụng công cụ web editor
11. Tự học WordPress online - 04 P3 - Tìm hiểu các thông số trong Publish
12. Tự học WordPress online - 04 P4.1 - Cấu hình file upload và upload hình ảnh
13. Tự học WordPress online - 04 P4.2 - Cấu hình file upload và upload hình ảnh
14. Tự học WordPress online - 04 P4.3 - Cấu hình file upload và upload hình ảnh
15. Tự học WordPress online - 04 P5 - Đưa hình ảnh từ Internet vào bài viết
16. Tự học WordPress online - 04 P6 - Tạo Gallery hình ảnh và sử dụng Gallery plugin
17. Tự học WordPress online - 04 P7 - Nhúng video, video playlist, youtube vào bài viết
18. Tự học WordPress online - 04 P8 - Nhúng MP3, MP3 Playlist vào bài viết
19. Tự học WordPress online - 04 P9.1 - Cấu hình các tùy chọn Tags, Format
20. Tự học WordPress online - 04 P9.2 - Cấu hình các tùy chọn Category
21. Tự học WordPress online - 04 P9.3 - Cấu hình các tùy chọn Featured Image, Expert
22. Tự học WordPress online - 04 P9.4 - Cấu hình các tùy chọn Send Trackbacks, Dicussion
23. Tự học WordPress online - 04 P9.5 - Cấu hình các tùy chọn Comment, Slug, Author
24. Tự học WordPress online - 04 P10 - Quản lý bài viết
25. Tự học WordPress online - 04 P11 - Quản lý Category bài viết
26. Tự học WordPress online - 04 P12 - Quản lý Tags
27. Tự học WordPress Online - 05 Quản lý thư viện media trong Wordpress
28. Tự học Wordpress online - 06 Quản lý Page P2
29. Tự học Wordpress online - 06 Quản lý Page P1
30. Tự học WordPress online - 7 Quản lý comment
31. Tự học WordPress online - 08 P1 - Quản lý theme
32. Tự học WordPress online - 08 P2 - Sử dụng customize
33. Tự học WordPress online - 08 P3 - Sử dụng header
34. Tự học WordPress online - 08 P4 - Sử dụng background
35. Tự học WordPress online - 08 P5 - Sử dụng editor
36. Tự học WordPress online - 08 P6 - Sử dụng menu
37. Tự học WordPress online - 08 P7.1 - Sử dụng Archives widget
38. Tự học WordPress online - 08 P7.2 - Sử dụng Calendar widget
39. Tự học WordPress online - 08 P7.3 - Sử dụng Categories widget
40. Tự học WordPress online - 08 P7.4 - Sử dụng Custom widget
41. Tự học WordPress online - 08 P7.5 - Sử dụng Meta widget
42. Tự học WordPress online - 08 P7.6 - Sử dụng Pages widget
43. Tự học WordPress online - 08 P7.7 - Sử dụng Recent widget
44. Tự học WordPress online - 08 P7.8 - Sử dụng Recent Posts widget
45. Tự học WordPress online - 08 P7.9 - Sử dụng Search widget
46. Tự học WordPress online - 08 P7.10 - Sử dụng RSS widget
47. Tự học WordPress online - 08 P7.11 - Sử dụng Tag Cloud widget
48. Tự học WordPress online - 08 P7.12 - Sử dụng Text widget
49. Tự học WordPress online - 08 P7.13 Sử dụng Twenty Fourteen Ephemera widget
50. Tự học WordPress online - 09 P1 - Hello Dolly plugin
51. Tự học WordPress online - 09 P2 - Akismet
52. Tự học WordPress online - 09 P3 - Captcha
53. Tự học WordPress online - 09 P4.1 Contact Form
54. Tự học WordPress online - 09 P4.2 Contact Form
55. Tự học WordPress online - 09 P4.3 Contact Form
56. Tự học WordPress online - 09 P4.4 Contact Form
57. Tự học WordPress online - 09 P4.5 Contact Form
58. Tự học WordPress online - 09 P4.6 Contact Form
59. Tự học WordPress online - 09 P4.7 Contact Form
60. Tự học WordPress online - 09 P5 WPFront User Role
61. Tự học WordPress online - 10 Quản lý user
62. Tự học Wordpress online - 11 P1 Cấu hình General, Writing, Reading, Media, Permalinks
63. Tự học Wordpress online - 11 P2 Cấu hình Discussion
64. Tự học Wordpress online - 12 P1 Import Export database trong Wordpress
65. Tự học Wordpress online - 12 P2.1 Chuyển đổi domain và hosting cho Wordpress website
66. Tự học Wordpress online - 12 P2.2 Chuyển đổi domain và hosting cho Wordpress website
67. Lập trình viên PHP - Chuẩn bị và Thử thách
68. Thói quen tốt cho Lập Trình Viên
69. Xem Thêm Videos về lập trình WordPress cơ bản

Các khóa học cùng thể loại

courses
587Lượt xem
Học ngay
courses
242Lượt xem
Học ngay