Học lập trình online tại zendvn.com

Các bài học trong khóa học Lập trình Phalcon Framework

Khóa học được xây dựng và phát triển bởi ZendVN.

Download mã nguồnXem khóa học có phí
1. Phalcon Framework - Bài 01 Giới thiệu về Phalcon
2. Phalcon Framework - Bài 02 Download và cài đặt Phalcon - Phần 1
3. Phalcon Framework - 03 Download và cài đặt Phalcon - Phần 2
4. Phalcon Framework - 04 Download và cài đặt Phalcon tool
5. Phalcon Framework - 05 Xây dựng ứng dụng bằng composer - Phần 2
6. Phalcon Framework - 06 Xây dựng ứng dụng bằng composer - Phần 1
7. Phalcon Framework - 07 Xây dựng ứng dụng bằng Phalcon - Phần 1
8. Phalcon Framework - 08 Xây dựng ứng dụng bằng Phalcon - Phần 2
9. Phalcon Framework - 09 Xây dựng ứng dụng bằng Phalcon - Phần 3
10. Phalcon Framework - 10 Làm việc với controller - 01 Controller
11. Phalcon Framework - 11 Làm việc với controller - 02 Controller Name
12. Phalcon Framework - 12 Làm việc với controller - 03 Action Name
13. Phalcon Framework - 13 Thiết lập view và truyền dữ liệu - 01 Create View 01
14. Phalcon Framework - 14 Thiết lập view và truyền dữ liệu - 02 Create View 02
15. Phalcon Framework - 15 Thiết lập view và truyền dữ liệu - 03 Send data
16. Phalcon Framework - 16 Thiết lập view và truyền dữ liệu - 04 Chang view
17. Phalcon Framework - 17 Làm chủ 5 cấp độ layout - 01 Main layout
18. Phalcon Framework - 18 Làm chủ 5 cấp độ layout - 02 Controller layout
19. Phalcon Framework - 19 Làm chủ 5 cấp độ layout - 03 Action layout
20. Phalcon Framework - 20 Làm chủ 5 cấp độ layout - 04 Before & After template
21. Phalcon Framework - 21 Làm chủ 5 cấp độ layout - 05 Khuyết layout
22. Phalcon Framework - 22 Làm chủ 5 cấp độ layout - 06 Render layout
23. Phalcon Framework - 23 Làm chủ 5 cấp độ layout - 07 Disable layout
24. Phalcon Framework - 24 Partial view - 01 Partial view
25. Phalcon Framework - 25 Partial view - 02 Exercise
26. Phalcon Framework - 26 Xây dựng project nhiều module theo mô hình chuẩn Phalcon - Phần 1
27. Phalcon Framework - 27 Xây dựng project nhiều module theo mô hình chuẩn Phalcon - Phần 2
28. Phalcon Framework - 28 Xây dựng project nhiều module theo mô hình chuẩn Phalcon - Phần 3
29. Phalcon Framework - Bài 29 Các lớp Filter căn bản - chapter03 module
30. Phalcon Framework - Bài 30 Các lớp Filter căn bản - filter string
31. Phalcon Framework - Bài 31 Các lớp Filter căn bản - filter email
32. Phalcon Framework - Bài 32 Các lớp Filter căn bản - filter int
33. Phalcon Framework - Bài 33 Các lớp Filter căn bản - filter float
34. Phalcon Framework - Bài 34 Các lớp Filter căn bản - filter alphanum
35. Phalcon Framework - Bài 35 Các lớp Filter căn bản - filter striptag - trim
36. Phalcon Framework - Bài 36 Các lớp Filter căn bản - filter upper - lower
37. Phalcon Framework - Bài 37 Xây dựng Custom Filter - Filter in view
38. Phalcon Framework - Bài 38 Xây dựng Custom Filter - Custom Filter
39. Phalcon Framework - Bài 39 Xây dựng Custom Filter - Example 01
40. Phalcon Framework - Bài 40 Xây dựng Custom Filter - Example 02
41. Phalcon Framework - Bài 41 Xây dựng Custom Filter - Example 03
42. Phalcon Framework - Bài 42 Xây dựng Custom Filter - Example 04
43. Phalcon Framework - Bài 43 Tìm hiểu Escaper - escape 01
44. Phalcon Framework - Bài 44 Tìm hiểu Escaper - escape 02
45. Phalcon Framework - Bài 45 Tìm hiểu Escaper - escape 03
46. Phalcon Framework - Bài 46 Lọc dữ liệu HTML PURIFIER - Part 01
47. Phalcon Framework - Bài 47 Lọc dữ liệu HTML PURIFIER - Part 02
48. Phalcon Framework - Bài 48 Lọc dữ liệu HTML PURIFIER - Part 03
49. Phalcon Framework - Bài 49 Lọc dữ liệu HTML PURIFIER - Part 04
50. Phalcon Framework - Bài 50 Lọc dữ liệu HTML PURIFIER - Part 05
51. Phalcon Framework - Bài 51 Lọc dữ liệu HTML PURIFIER - Part 06
52. Phalcon Framework - Bài 52 Lọc dữ liệu HTML PURIFIER - Part 07
53. Phalcon Framework - Bài 53 Lọc dữ liệu HTML PURIFIER - Part 08
54. Phalcon Framework - Bài 54 Lọc dữ liệu HTML PURIFIER - Part 09
55. Phalcon Framework - Bài 55 Làm chủ Router - create module chapter04
56. Phalcon Framework - Bài 56 Làm chủ Router - create virtual host
57. Phalcon Framework - Bài 57 Làm chủ Router - create router
58. Phalcon Framework - Bài 58 Làm chủ Router - mvc info
59. Phalcon Framework - Bài 59 Làm chủ Router - truyền param 1
60. Phalcon Framework - Bài 60 Làm chủ Router - truyền param 2
61. Phalcon Framework - Bài 61 Làm chủ Router - default value
62. Phalcon Framework - Bài 62 Làm chủ Router - set hostname
63. Phalcon Framework - Bài 63 Làm chủ Router - add post - add get
64. Phalcon Framework - Bài 64 Làm chủ Router - group router 1
65. Phalcon Framework - Bài 65 Làm chủ Router - group router 2
66. Phalcon Framework - Bài 66 Làm chủ Router - convert router
67. Phalcon Framework - Bài 67 Tìm hiểu View Helper - set doctype
68. Phalcon Framework - Bài 68 Tìm hiểu View Helper - linkTo
69. Phalcon Framework - Bài 69 Tìm hiểu View Helper - setTitle
70. Phalcon Framework - Bài 70 Tìm hiểu View Helper - image
71. Phalcon Framework - Bài 71 Tìm hiểu View Helper - css
72. Phalcon Framework - Bài 72 Tìm hiểu View Helper - javascript
73. Phalcon Framework - Bài 73 Tìm hiểu View Helper - custom helper
74. Phalcon Framework - Bài 74 Sử dụng Event Manager - Part 01
75. Phalcon Framework - Bài 75 Sử dụng Event Manager - Part 02
76. Phalcon Framework - Bài 76 Sử dụng Event Manager - Part 03
77. Phalcon Framework - Bài 77 Sử dụng Event Manager - Part 04
78. Phalcon Framework - Bài 78 Sử dụng Event Manager - Part 05
79. Phalcon Framework - Bài 79 Sử dụng Event Manager - Part 06
80. Phalcon Framework - Bài 80 Sử dụng Event Manager - Part 07
81. Phalcon Framework - Bài 81 Sử dụng Event Manager - Part 08
82. Phalcon Framework - Bài 82 Sử dụng Event Manager - Part 09
83. Phalcon Framework - Bài 83 Sử dụng Event Manager - Part 10
84. Phalcon Framework - Bài 84 Sử dụng Event Manager - Part 11
85. Phalcon Framework - Bài 85 Sử dụng Phalcon Request - server info 1
86. Phalcon Framework - Bài 86 Sử dụng Phalcon Request - server info 2
87. Phalcon Framework - Bài 87 Sử dụng Phalcon Request - getPost
88. Phalcon Framework - Bài 88 Sử dụng Phalcon Request - getPost 2
89. Phalcon Framework - Bài 89 Sử dụng Phalcon Request - getQuery
90. Phalcon Framework - Bài 90 Sử dụng Phalcon Request - get
91. Phalcon Framework - Bài 91 Sử dụng Phalcon Request - getHeaders
92. Phalcon Framework - Bài 92 Sử dụng Service Manager - Part 01
93. Phalcon Framework - Bài 93 Sử dụng Service Manager - Part 02
94. Phalcon Framework - Bài 94 Sử dụng Service Manager - Part 03
95. Phalcon Framework - Bài 95 Sử dụng Service Manager - Part 04
96. Phalcon Framework - Bài 96 Sử dụng Service Manager - Part 05
97. Phalcon Framework - Bài 97 Sử dụng Service Manager - Part 06
98. Phalcon Framework - Bài 98 Sử dụng Service Manager - Part 07
99. Phalcon Framework - Bài 99 Sử dụng Service Manager - Part 08
100. Phalcon Framework - Bài 100 Sử dụng Service Manager - Part 09
101. Phalcon Framework - Bài 101 Sử dụng Service Manager - Part 10
102. Phalcon Framework - Bài 102 Sử dụng Service Manager - Part 11
103. Phalcon Framework - Bài 103 Sử dụng Service Manager - Part 12
104. Phalcon Framework - Bài 104 Sử dụng Service Manager - Part 13
105. Phalcon Framework - Bài 105 Sử dụng Dispatcher - forward
106. Phalcon Framework - Bài 106 Sử dụng Dispatcher - forward 2
107. Phalcon Framework - Bài 107 Sử dụng Dispatcher - forward 3
108. Phalcon Framework - Bài 108 Sử dụng Dispatcher - forward 4
109. Phalcon Framework - Bài 109 Sử dụng Dispatcher - forward 5
110. Phalcon Framework - Bài 110 Sử dụng Dispatcher - forward 6
111. Phalcon Framework - Bài 111 Sử dụng Dispatcher - methods of dispatcher
112. Phalcon Framework - Bài 112 Sử dụng Dispatcher - methods of dispatcher 2
113. Phalcon Framework - Bài 113 Sử dụng Dispatcher - dispatch
114. Phalcon Framework - Bài 114 Sử dụng Dispatcher - set default dispatch
115. Phalcon Framework - Bài 115 Sử dụng Dispatcher - set suffix
116. Phalcon Framework - Bài 116 Sử dụng Dispatch loop - Part 01
117. Phalcon Framework - Bài 117 Sử dụng Dispatch loop - Part 02
118. Phalcon Framework - Bài 118 Sử dụng Dispatch loop - Part 03
119. Phalcon Framework - Bài 119 Sử dụng Dispatch loop - Part 04
120. Phalcon Framework - Bài 120 Sử dụng Dispatch loop - Part 05
121. Phalcon Framework - Bài 121 Sử dụng Dispatch loop - Part 06
122. Phalcon Framework - Bài 122 Phalcon redirect - Full
123. Phalcon Framework - Bài 123 Sử dụng Flash message - Part 01
124. Phalcon Framework - Bài 124 Sử dụng Flash message - Part 02
125. Phalcon Framework - Bài 125 Sử dụng Flash message - Part 03
126. Phalcon Framework - Bài 126 Sử dụng Flash message - Part 04
127. Phalcon Framework - Bài 127 Sử dụng Flash message - Part 05
128. Phalcon Framework - Bài 128 Sử dụng Flash message - Part 06
129. Phalcon Framework - Bài 129 Sử dụng Flash message - Part 07
130. Phalcon Framework - Bài 130 URL và PATH - get url
131. Phalcon Framework - Bài 131 URL và PATH - base url
132. Phalcon Framework - Bài 132 URL và PATH - param
133. Phalcon Framework - Bài 133 URL và PATH - url for router
134. Phalcon Framework - Bài 134 URL và PATH - path
135. Phalcon Framework - Bài 135 URL và PATH - base path
136. Phalcon Framework - Bài 136 URL và PATH - static url
137. Phalcon Framework - Bài 137 Thao tác với biến - Register Volt Engine
138. Phalcon Framework - Bài 138 Thao tác với biến - Khai báo và in biến
139. Phalcon Framework - Bài 139 Thao tác với biến - Toán tử số học
140. Phalcon Framework - Bài 140 Thao tác với biến - Toán tử gán
141. Phalcon Framework - Bài 141 Thao tác với biến - Toán tử so sánh
142. Phalcon Framework - Bài 142 Thao tác với biến - Toán tử logic
143. Phalcon Framework - Bài 143 Thao tác với biến - Toán tử điều kiện
144. Phalcon Framework - Bài 144 Thao tác với biến - Check method 01
145. Phalcon Framework - Bài 145 Thao tác với biến - Check method 02
146. Phalcon Framework - Bài 146 Thao tác với biến - Check method 03
147. Phalcon Framework - Bài 147 Thao tác với mảng - Khai báo và in mảng
148. Phalcon Framework - Bài 148 Thao tác với mảng - For loop
149. Phalcon Framework - Bài 149 Thao tác với mảng - Break - Continue
150. Phalcon Framework - Bài 150 Thao tác với mảng - loop.index

Các khóa học cùng thể loại

courses
142 Lượt xem
Học ngay
courses
29 Lượt xem
Học ngay
courses
119 Lượt xem
Học ngay