Học lập trình online tại zendvn.com

Các bài học trong khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

Khóa học miễn phí này được trích từ khóa học Quản lý mã nguồn với GIT có phí tại ZendVN.

Download mã nguồnXem khóa học có phí
1. Quản lý mã nguồn với GIT
2. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 1 Tổng quan
3. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 2 Vấn đề thực tế
4. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 3 Introduce Course
5. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 4 Tại sao là GIT - VCS
6. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 5 Tại sao là GIT - Git
7. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 6 Cài đặt môi trường học tập
8. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 7 Cấu hình Git
9. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 8 Review chapter 01
10. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 9 Repository
11. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 10 Local Repository - Basic
12. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 11 Local Repository - Staging Area
13. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 12 Local Repository - Multi file
14. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 13 Local Repository - Lifecycle
15. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 14 Local Repository - Staged & Unstaged 01
16. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 15 Local Repository - Staged & Unstaged 02
17. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 16 Local Repository - Sử dụng gitignore
18. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 17 Local Repository - Remove
19. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 18 Local Repository - Rename
20. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 19 Local Repository - Checkout
21. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 20 Amend
22. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 21 Log
23. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 22 Review chapter 02
24. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 23 Exercise
25. Xem Thêm Videos về Quản lý mã nguồn với GIT