Insert Select Update Delete trong PDO

Programing
CRUD là điều quan trọng nhất trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình. Sau khi đọc những điều cơ bản về lập trình, chúng ta chuyển sang CRUD (tạo, đọc, cập nhật, xóa). Khi chúng ta sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL, nên sử dụng PDO để bảo mật ứng dụng web khỏi......

Các bài viết cùng thể loại

Laravel API 404 Response: Return JSON Instead of Webpage Error

If you’re building a Laravel project with both Web and API sides, you need to customize error messages for each of them separately. In web-view there should be error pages, and API exceptions should return JSON with status codes. How to handle it? I will show you an example...

jQuery FullCalendar Integration with Bootstrap & PHPMySQL

I want to manage all my events on a calendar and want to have all the information on one place on a website. What should I do? I think, I will use jQuery FullCalendar for it. If I am using WordPress, I can find so many plugins for full fling this requirement. But my...

How to Login with Facebook API SDK v5 in PHP

Ever felt annoyed when you have to fill up a long form providing all of your information? I don’t know why websites are still following the old thumb rule of using the Registration and Login forms when you can easily login with Facebook PHP API SDK v5. Internet has not only...

AJAX pagination using PHP and MySQL with Demo

This tutorial will be on AJAX pagination using PHP and MySQL. We know Pagination is one of the beautiful tweaks for presenting your site to your visitors. People feel that everything is placed on its exact location. It is also called the website management. Today, we will learn...

Tailwind.run() Online Code Editor cho Tailwind CSS

Tailwind.run () là một service trực tuyến của Utkarsh Kukreti cung cấp các tính năng theo phong cách của Fiddle hoặc Pen cho Tailwind CSS trong trình duyệt. Sử dụng service này, bạn có thể bỏ qua thiết lập nếu bạn muốn thử nghiệm...

Cách xây dựng admin panel với React

Tạo các ứng dụng admin không cần phải phức tạp như trước đây. Với React-admin, việc xây dựng giao diện admin rất dễ dàng. Thông thường, một trang admin là cần thiết để sắp xếp và xử lý dữ liệu. Cách làm thông...

Chương trình Java để đếm số lượng từ trong một file

Hướng dẫn này giải thích cách đếm số lượng từ trong một file bằng java. Lý do đếm số lần xuất hiện từ vì hầu hết tất cả các văn bản đầu vào của người dùng đều có giới hạn nhất định về số lượng ký...

Tag: java

Chương trình Java đếm các từ lặp lại trong String

Hướng dẫn này giải thích cách đếm từ trong chuỗi với ứng dụng java. Nó có thể giúp bạn tìm các từ thường xuyên nhất trong một chuỗi cũng kiểm tra số lần xuất hiện của từ...

Tag: java