Dev cần biết

Lọc theo tag: java

Testing React applications in 2019

While testing can be a very controversial concept, something we can all agree on is testing is a very critical aspect of any...

React Native nhận và lưu giá trị cục bộ sử dụng AsyncStorage

Hướng dẫn này giải thích cách lưu trữ và nhận giá trị cục bộ bằng cách sử dụng AsyncStorage trong React Native. AsyncStorage là một hệ thống lưu trữ key-value đơn giản, không mã hóa, không đồng bộ, liên tục. React Native...

Chương trình Java để đếm số lượng từ trong một file

Hướng dẫn này giải thích cách đếm số lượng từ trong một file bằng java. Lý do đếm số lần xuất hiện từ vì hầu hết tất cả các văn bản đầu vào của người dùng đều có giới hạn nhất định về số lượng ký...

Chương trình Java đếm các từ lặp lại trong String

Hướng dẫn này giải thích cách đếm từ trong chuỗi với ứng dụng java. Nó có thể giúp bạn tìm các từ thường xuyên nhất trong một chuỗi cũng kiểm tra số lần xuất hiện của từ...

Coding Exercise: Sum of Digits in the Minimum Number

Given an array A of positive integers, let S be the sum of the digits of the minimal element of A. Return 0 if S is odd, otherwise...

10 Best Java IDE for Programmers – Most Popular

We have compiled a list of 10 Best Java Ides for programmers that will help them with their code and reduce the workload by...

Top 10 ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất năm 2019

Tại đây bạn sẽ biết về các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất năm 2018. Mỗi năm một cuộc khảo sát được thực hiện giữa các nhà phát triển và được chia sẻ trên stackoverflow. Năm nay, cuộc khảo sát đã được thực...

World’s Best Girl Programmers – Most Popular

First Female Programmer - Ada Lovelace Did you know about Ada Lovelace? You Should Thank Every Time You Use a Computer. She worked on an...

Roadmap for Programmers – Web Developers in 2019

In this article, we show Roadmap for Programmers - Web Developers, Roadmap for Backend Programmer, Roadmap for DevOps Programmer, Roadmap for Frontend Programmer,...