Học lập trình online tại zendvn.com

Dev cần biết

Lọc theo tag: linux

CI/CD tools compared: CircleCI and Travis CI vs. major…

How do purpose-driven CI/CD tools like CircleCI and Travis CI stack up against offerings from the major cloud services providers?...

Understanding message queuing systems using RabbitMQ

RabbitMQ is one of the most popular open-source message brokers. We take it for a spin with Node.js....

Cài đặt và sử dụng MyCli trên Windows

Nếu bạn vẫn đang tự hỏi MyCli thực sự là gì, thì đừng tìm đâu xa. Công nghệ tuyệt vời tăng cường cho cả MySQL và MariaDB. Mặc dù chưa thực sự được thử nghiệm trên các hệ điều hành Windows nhưng tôi đã quyết...

Giải thích về HTTP Status Codes

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về HTTP Status Codes. Chúng là gì, được phân loại như thế nào, mỗi danh mục chứa gì và ý nghĩa của từng mã trạng...

Cách tạo các HTTP requests như một chuyên gia với Axios

Cách phổ biến nhất để các chương trình giao tiếp với máy chủ là thông qua giao thức HTTP. Có lẽ bạn đã quen thuộc với Fetch API và XMLHttpRequest interface, cho phép bạn tìm nạp tài nguyên và thực hiện các HTTP requests. Trong...