Server-side rendering với Vue và Nuxt.js

Server-side Rendering (SSR) hoặc Universal Rendering, đôi khi không phải là một khái niệm mới trong phát triển web. Trước sự phổ biến ngày càng tăng của các ứng dụng single-page, một trang web thường nhận được phản hồi HTML sau...