Dev cần biết

Lọc theo tag: python

Python String Comparison

In this tutorial we are going to see different methods by which we can compare strings in Python. We will also see some tricky cases when the python string comparison can fail and golden rules to get string comparison always right. Python strings are Immutable.  This means...

Python Tic Tac Toe Game

In this tutorial we are going to see how we can implement the tic tac toe game in Python. We can either make use of random numbers for the computer move or we can develop a simple algorithm which will play the role of a computer.  Let us first see the representation of our...

How to Read and Write to JSON File in Python

In this tutorial we will go through the process of reading and writing JSON files in Python. While sending or receiving data between server it can only be text, so JSON (JavaScript Object Notation) is a data format used to convert JavaScript object to JSON and send it to the...

Python Send Email Using SMTP

In this tutorial we will see how to send email using Python. We will need two python libraries for the same, smtplib will be used for making a host for sending email it will also handle routing of email between different servers. email package allows us to use HTML and other...

Python kiểm tra loại biến – 3 bước

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách kiểm tra loại biến trong Python. Một trong những tính năng của Python là nó sử dụng kiểu dữ liệu động. Điều đó có nghĩa là chúng ta không cần chỉ định loại dữ liệu mà...

Biến Global Python

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thảo luận về các biến toàn cục của Python. Một biến được khai báo bên ngoài bất kỳ hàm nào, tức là trong không gian toàn cầu được gọi là biến toàn cục. Biến toàn cục rất hữu ích...

Nhân ma trận với Python Numpy

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thấy phép nhân ma trận python bằng thư viện numpy (Numerical Python). Để sử dụng numpy, bạn phải cài đặt nó trước trên máy tính của mình, bạn có thể sử dụng trình quản lý gói như pip...

Cách Python có thể giúp các chuyên gia Data Science

Tương lai của thế giới là Data Science và với thời gian trôi qua, nó đang cách mạng hóa cách mọi thứ hoạt động trong các ngành công nghiệp. Ngày nay nó là con đường sự nghiệp được tìm kiếm nhiều nhất. Data Science chủ...

Hàm Range trong Python

Chúng ta hãy tìm hiểu hàm range() trong python là gì và cách triển khai hàm range() theo nhiều cách với các ví dụ, giải thích và nhiều hơn nữa. Nói một cách đơn giản nhất, hàm range() tạo ra một chuỗi các số nguyên giữa...

Cách Python có thể giúp bạn học ES6

“Bạn đã học ES6 chưa?” Ôi. Tôi đã từng cảm thấy áp lực khi mọi người sẽ hỏi tôi điều đó. Cuối cùng, tôi đã học ES6 với sự trợ giúp của Python. Lạ nhỉ? Hóa ra, một loạt các cú pháp được chia sẻ giữa hai...