Dev cần biết

Lọc theo tag: react

Cách xây dựng admin panel với React

Tạo các ứng dụng admin không cần phải phức tạp như trước đây. Với React-admin, việc xây dựng giao diện admin rất dễ dàng. Thông thường, một trang admin là cần thiết để sắp xếp và xử lý dữ liệu. Cách làm thông...

Password Encryption and Decryption bằng phương pháp Base64

Hướng dẫn này giải thích cách encrypt và decrypt mật khẩu bằng Base64 trong ứng dụng Reac Native. Base64 là một kĩ thuật mã hoá mật khẩu nổi tiếng được sử dụng bởi hàng trăm web và ứng dụng nổi tiếng để lưu mật...

React Native Tạo Ứng Dụng Đèn Pin

Hướng dẫn này giải thích cách tạo ứng dụng đèn pin trong ứng dụng React Native. Trong React Native, không thể điều khiển trực tiếp đèn pin bằng cách thủ công, nhưng nếu sử dụng thư viện react-native-torch NPM, chúng ta có...

Xây dựng React Forms tốt hơn với Formik

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ biết cách sử dụng Formik để xây dụng một form bằng framework react. Formik hoàn toàn thay đổi cách bạn tạo form với...

React Native: Ví dụ sao chép văn bản vào clipboard

Hướng dẫn này giải thích cách thực hiện sao chép văn bản vào clipboard trong ứng dụng react native với ví dụ đơn giản....

Điều hướng ứng dụng React Native bằng React Navigation

Tìm hiểu cách React Navigation có thể giúp cải thiện UX trong ứng dụng React Native của...

7 kỹ thuật tối ưu hóa trong React

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tìm hiểu các phương pháp tối ưu hóa khác nhau sử dụng các API sẵn có này, phương pháp vòng đời và một số kỹ thuật chung khác đảm bảo cho bạn...

Cách chuyển đổi các Redux containers hiện tại sang Hooks

Tìm hiểu cách giải phóng các thành phần của bạn khỏi rắc rối của kết nối...

How to use Mapbox GL with React

Looking to build map interfaces with React? Check out this tutorial (examples...

Why you should render React on the server side

Many of you probably use React CLI, better known as Create React App (CRA). Using CRA allows you to get up and running with...