Dev cần biết

Lọc theo tag: software

Một số IDE tốt nhất để sử dụng trong năm 2018/2019

Bối rối với ngôn ngữ lập trình nào là tốt nhất cho bạn? Tải xuống hàng tá chương trình mà không biết chúng hoạt động như thế nào? Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy Môi trường phát triển tích hợp tốt nhất phù...

Top 10 Software technologies Trends By Google

Nothing is constant in this world. Software technology trends provide guidance about the ongoing development that takes place in the information technology industry....