Dev cần biết

Lọc theo tag: sql server

GraphQL – hot trend or new standard?

REST has always been the leading architecture for APIs. For many years the industry couldn’t propose a noteworthy architectural pattern that could be used as an alternative for RESTful APIs. It has changed in 2015 when GraphQL been publicly released....

NoSQL: Lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MongoDB

Trong phần mới nhất của các bài viết của MongoDB, chúng ta đã tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của việc thử nghiệm một ứng dụng bằng Mongo kết hợp với Mocha. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy dữ liệu từ cơ sở...

InnoDB và MyISAM | Công cụ lưu trữ

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về sự khác biệt chính giữa các công cụ lưu trữ như InnoDB và MyISAM, được viết dưới dạng Tabular để hiểu rõ hơn. Trước khi chuyển sang so sánh giữa hai công cụ lưu trữ MySQL...

Cách chạy SQL Server trong Docker container

Nhiều nhà phát triển tập trung vào .NET có xu hướng nghiêng về sử dụng Microsoft SQL Server cho nhu cầu cơ sở dữ liệu quan hệ của họ. Nhưng SQL Server chỉ có thể chạy trên nền tảng Windows. Chúng ta có thể sử dụng...

Join ba hoặc nhiều bảng trong SQL

Ở đây bạn sẽ tìm hiểu về việc tham gia ba bảng trong sql với ví dụ. Chúng ta hãy xem xét ba bảng Employee, Department and Project. Chúng ta sẽ thấy ví dụ hoàn chỉnh trong đó 3 bảng này được nối để tạo kết quả. Cùng...