Dev cần biết

Lọc theo tag: vue

Trailer – Vue.js: The Documentary

The people at Honeypot have been working on a new Vue.js documentary and today they launched the trailer which features Taylor and scenes from Laracon....

Animating Vue with GreenSock

You only have 15 seconds to grab your website visitors’ attention. GreenSock enables you to create eye-catching animations efficiently while maintaining optimal performance....

How to build applications with Vue’s composition API

In this blog post, we’ll take a look at how the composition API improves the way we write code and how we can use......

5 Vue DevTools hacks you should be using

Learn how Vue DevTools can be used to manipulate Vue applications at runtime for a better debugging experience....

5 lời khuyên về Vue cho nhà phát triển React

Đối với các nhà phát triển frontend, các framework JavaScript đã trở nên ngày càng quan trọng do nó thay đổi cách chúng ta tiếp cận xây dựng các ứng dụng của mình. Bài viết này không nhằm xác định liệu React hay Vue tốt...

Cleaning up code Vue.js của bạn với ES6+

ES6 là một bước tiến lớn cho web và nó đã giới thiệu nhiều tính năng mới giải quyết các điểm đau khác nhau tồn tại cho tất cả các nhà phát triển JavaScript. Nhưng một số tính năng của nó đặc biệt phù hợp để...

Server-side rendering với Vue và Nuxt.js

Server-side Rendering (SSR) hoặc Universal Rendering, đôi khi không phải là một khái niệm mới trong phát triển web. Trước sự phổ biến ngày càng tăng của các ứng dụng single-page, một trang web thường nhận được phản hồi HTML sau...