Delimiter

Delimiter là công cụ ghép chuỗi theo kí tự xác định.