Javascript Minify

Javascript Minify là công cụ nén code Javascript, giúp giảm kích thước của file Javascript và giảm duy lượng tài nguyên website.