Download video Youtube sử dụng PHP

Như đã hứa với anh em, video này quay lại quá trình mình thực hiện task Download video Youtube sử dụng PHP

Video vừa làm, vừa mò, vừa quay từ lúc nhận đến hoàn thành task, hoàn toàn không chuẩn bị trước nên trong lúc quay có nhiều chỗ không trôi chảy.

Các vlog liên quan

Tự xây dựng CV cho mình

Publish website lên Github

Custom domain cho Github

Download video Facebook