Lập trình Python

Bạn đã học bài 1

Các bài học trong khóa học Lập trình Python

1. Khóa học lập trình Python cơ bản tại ZendVN
2. Lập trình Python cơ bản - Bài 01 Giới thiệu
3. Lập trình Python cơ bản - Bài 02: Enviroment
4. Lập trình Python cơ bản - Bài 03: Hello
5. Lập trình Python cơ bản - Bài 04: Variable
6. Lập trình Python cơ bản - Bài 05: Number
7. Lập trình Python cơ bản - Bài 06: String 01
8. Lập trình Python cơ bản - Bài 07: String 02
9. Lập trình Python cơ bản - Bài 08: String 03
10. Lập trình Python cơ bản - Bài 09: String 04
11. Lập trình Python cơ bản - Bài 10: String 05
12. Lập trình Python cơ bản - Bài 11: List 01
13. Lập trình Python cơ bản - Bài 12: List 02
14. Lập trình Python cơ bản - Bài 13: List 03
15. Lập trình Python cơ bản - Bài 14: List 04
16. Lập trình Python cơ bản - Bài 15: Exercies 01 Shape
17. Lập trình Python cơ bản - Bài 16: Exercies 02 Swap
18. Lập trình Python cơ bản - Bài 17: Exercies 03 Birthday
19. Lập trình Python cơ bản - Bài 18: Exercies 04 Tag
20. Lập trình Python cơ bản - Bài 19: Exercies 05 Extension