Học lập trình online tại zendvn.com

Lập trình VueJS

Bạn đã học bài 1

Các bài học trong khóa học Lập trình VueJS

1. Lập trình VueJs - 00 Giới thiệu khóa học VueJs miễn phí tại zendvn.com
2. Lập trình VueJs - 01 Giới thiệu chương 01
3. Lập trình VueJs - 02 Tại sao phải học VueJs
4. Lập trình VueJs - 03 Cài đặt môi trường lập trình
5. Lập trình VueJs - 04 Tìm hiểu về Vue Instance
6. Lập trình VueJs - 05 Ràng buộc dữ liệu một chiều với Data Binding
7. Lập trình VueJs - 06 Sử dụng v on xử lí sự kiện người dùng
8. Lập trình VueJs - 07 Cách sử dụng Event Modifiers
9. Lập trình VueJs - 08 Tìm hiểu về Computed
10. Lập trình VueJs - 09 Ràng buộc dữ liệu 2 chiều
11. Lập trình VueJs - 10 Ràng buộc Class bằng VueJs
12. Lập trình VueJs - 11 Ràng buộc Style cho phần tử
13. Lập trình VueJs - 12 Render Template dùng biểu thức điều kiện
14. Lập trình VueJs - 13 Render Template dùng vòng lặp trong VueJs
15. Lập trình VueJs - 14 Lưu ý về Loop và Condition trong VueJS
16. Lập trình VueJs - 15 Lưu ý quan trọng về Array và Object trong VueJs
17. Lập trình VueJs - 16 Demo bài tập thực hành tổng hợp số 01
18. Lập trình VueJs - 17 Phân tích data và Xử lí Price
19. Lập trình VueJs - 18 Xử lý Change Color Phần 01
20. Lập trình VueJs - 19 Xử lý Change Color Phần 02
21. Lập trình VueJs - 20 Sử dụng v html trong Vue
22. Lập trình VueJs - 21 Giới thiệu và cài đặt Vue CLI
23. Lập trình VueJs - 22 Cấu trúc Project, tìm hiểu Webpack và Babel
24. Lập trình VueJs - 23 Cấu trúc Project và Cấu hình cơ bản Webpack
25. Lập trình VueJs - 24 Tìm hiểu Component và cách tạo trong Vue
26. Lập trình VueJs - 25 Cài đặt mã nguồn và tổ chức Component lồng nhau
27. Lập trình VueJs - 26 Tìm hiểu Props Down trong Vue
28. Lập trình VueJs - 27 Tìm hiểu Event Up trong Vue Phần 01
29. Lập trình VueJs - 28 Tìm hiểu Event Up trong Vue Phần 02
30. Lập trình VueJs - 29 Sử dụng Ref trong Vue
31. Lập trình VueJs - 30 Tìm hiểu Slot và bài tập ứng dụng
32. Lập trình VueJs - 31 Tìm hiểu về Life Cycle
33. Lập trình VueJs - 32 Hệ thống kiến thức chương 01
34. Lập trình VueJs - 33 Giới thiệu và Demo Chương học số 02
35. Lập trình VueJs - 34 Phân tích kĩ thuật và dữ liệu
36. Lập trình VueJs - 35 Tích hợp giao diện vào Vue
37. Lập trình VueJs - 36 Xây dựng các Component cần thiết
38. Lập trình VueJs - 37 Xây dựng Logic dữ liệu cơ bản
39. Lập trình VueJs - 38 Chức năng New Game Phần 01
40. Lập trình VueJs - 39 Chức năng New Game Phần 02
41. Lập trình VueJs - 40 Chức năng Roll Dice Phần 01
42. Lập trình VueJs - 41 Chức năng Roll Dice Phần 02
43. Lập trình VueJs - 42 Chức năng Hold Score
44. Lập trình VueJs - 43 Chức năng Final Score Phần 01
45. Lập trình VueJs - 44 Chức năng Final Score Phần 02
46. Lập trình VueJs - 45 Kiểm tra Winner
47. Lập trình VueJs - 46 Hệ thống kiến thức và mở rộng Chương 02
48. Lập trình VueJs - 47 Khóa học lập trình VueJs nâng cao tại zendvn.com

Các khóa học cùng thể loại

courses
438Lượt xem
Học ngay
courses
346Lượt xem
Học ngay
courses
933Lượt xem
Học ngay
courses
596Lượt xem
Học ngay