Quản lý mã nguồn với GIT

Bạn đã học bài 1

Các bài học trong khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

1. Quản lý mã nguồn với GIT
2. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 1 Tổng quan
3. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 2 Vấn đề thực tế
4. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 3 Introduce Course
5. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 4 Tại sao là GIT - VCS
6. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 5 Tại sao là GIT - Git
7. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 6 Cài đặt môi trường học tập
8. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 7 Cấu hình Git
9. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 8 Review chapter 01
10. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 9 Repository
11. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 10 Local Repository - Basic
12. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 11 Local Repository - Staging Area
13. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 12 Local Repository - Multi file
14. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 13 Local Repository - Lifecycle
15. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 14 Local Repository - Staged & Unstaged 01
16. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 15 Local Repository - Staged & Unstaged 02
17. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 16 Local Repository - Sử dụng gitignore
18. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 17 Local Repository - Remove
19. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 18 Local Repository - Rename
20. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 19 Local Repository - Checkout
21. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 20 Amend
22. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 21 Log
23. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 22 Review chapter 02
24. Quản lý mã nguồn với GIT - Bài 23 Exercise
25. Xem Thêm Videos về Quản lý mã nguồn với GIT