Sinh viên IT - Thụ động học tập

Sinh viên IT "tốt nghiệp nhiều", nhà tuyển dụng than "thiếu nhân lực", cung không đáp ứng được cầu, điều này là do đâu ??

Nguyên nhân 1: Học tập thụ động của sinh viên

Các vlog liên quan

Publish website lên Github

Custom domain cho Github