Sử dụng và làm chủ Sublime Text

Bạn đã học bài 1

Các bài học trong khóa học Sử dụng và làm chủ Sublime Text

1. Sử dụng Sublime Text - 01 Download và cài đặt SublimeText
2. Sử dụng Sublime Text - 02 Cài đặt plugin cho Sublime Text
3. Sử dụng Sublime Text - 03 Setting Toogle SideBar
4. Sử dụng Sublime Text - 04 Sử dụng Goto
5. Sử dụng Sublime Text - 05 Cấu hình ẩn hiện tập tin
6. Sử dụng Sublime Text - 06 Sử dụng Multi pointer
7. Sử dụng Sublime Text - 07 Soạn thảo mã nguồn nhanh
8. Thói quen tốt cho Lập Trình Viên
9. Lập trình viên PHP - Chuẩn bị và Thử thách