Tự học NoSQL - MongoDB

Bạn đã học bài 1

Các bài học trong khóa học Tự học NoSQL - MongoDB

1. Khóa học NoSQL - MongoDB miễn phí
2. Tìm hiểu về NoSQL (Bài 1.1)
3. NoSQL là gì? (Bài 1.2)
4. Lịch sử phát triển của NoSQL (Bài 1.3)
5. Một số thuật ngữ trong NoSQL - Database (Bài 1.4)
6. So sánh CSDL NoSQL và SQL (Bài 1.5)
7. Phân loại các CSDL NoSQL (Bài 1.6)
8. Giới thiệu về MongoDB (Bài 2)
9. Cài đặt và cấu hình MongoDB (Bài 3.1)
10. Cài đặt và cấu hình MongoDB (Bài 3.2)
11. Quản lý Database & Document trong MongoDB (Bài 4.1)
12. Quản lý Database & Document trong MongoDB (Bài 4.2)
13. Quản lý Database & Document trong MongoDB (Bài 4.3)
14. Quản lý Database & Document trong MongoDB (Bài 4.4)
15. Thêm một và một mảng Document bằng javascript (Bài 5.1)
16. Update Documents và Remove Fields trong MongDB (Bài 5.2)
17. Delete Document trong MongoDB (Bài 5.3)
18. Find & Query & Projection operators trong MongoDB (Bài 6.1)
19. Phân trang với limit() và skip() trong MongoDB (Bài 6.2)
20. Query và toán tử trong MongoDB (Bài 6.3)
21. Sắp xếp dữ liệu trong MongoDB (Bài 6.4)
22. Single Field Indexes trong MongoDB Bài 7.1
23. Single Field Indexes trong MongoDB Bài 7.2
24. Compound Indexes trong MongoDB (Bài 8)
25. Unique Indexes trong MogoDB (Bài 9)
26. Sparse Indexes trong MongoDB (Bài 10)
27. TTL Indexes trong MongoDB (Bài 11)
28. Text Indexes trong MongoDB (Bài 12.1)
29. Text Indexes trong MongoDB (Bài 12.2)
30. Partial Indexes trong MongoDB (Bài 13.1)
31. Partial Indexes trong MongoDB (Bài 13.2)
32. Partial Indexes trong MongoDB (Bài 13.3)
33. Find & Regex trong MongoDB (Bài 13.4)
34. Bai tap trong MongoDB (Bài 13.5)
35. Lập trình viên PHP - Chuẩn bị và Thử thách
36. Thói quen tốt cho Lập Trình Viên