Tự viết tool đổi tên tập tin hàng loạt

Video phân tích và hướng dẫn hoàn thiện chức năng đổi tên tập tin hàng loạt sử dụng ngôn ngữ PHP. Sau khi anh em đã nắm vấn đề có thể áp dụng nâng cấp chức năng đổi tên theo nhiều tiêu chí của mình, hoặc thậm chí áp dụng cho các ngôn ngữ lập trình khác.

Học được cái gì mới rất thích, nhưng áp dụng được nó vào công việc thì mới sướng.

Các vlog liên quan

Tự xây dựng CV cho mình

Publish website lên Github

Custom domain cho Github

Download video Facebook